Frågor & Svar

Klicka på en fråga och få fram svaret.

Rullstolsvågar och Stolvågar med Display MedVue

Klicka här för att se frågor & svar

Displayen går inte att sätta på

Möjlig lösning

AC-drift:

 • Är AC-strömkontakten helt insatt i vägguttaget?
 • Kontrollera att vägguttaget har lämplig AC-effekt. Prova att koppla in en annan elektrisk apparat i samma uttag. Fungerar den?
 • Kontrollera kretsbrytaren.
 • Har det varit strömavbrott?

Batteridrift:

 • Kontrollera att batterier har installerats och att det har gjorts rätt.
 • Är batteristatussymbolen tom (inga pinnar visas)?

Koppla kontakten för MV2 med den valbara 12VDC till strömuttaget bakpå MV2 och anslut därefter strömadaptern till ett lämpligt eluttag för att använda MV2 och ladda batterierna. I annat fall, ta bort de urladdade batterierna och ersätt dem med fulladdade batterier och lägg de urladdade batterierna i en extern laddare för laddning.

Felaktig vikt visas

Säkerställ att vågplattformen inte vidrör ett intilliggande objekt.
Har du följt erforderliga driftprocedurer?

Vikten visas inte

Se avsnittet om fel och statusdisplayer.

Längden visas inte

Den digitala längdstången var inte i sin startposition innan MV2 sattes på. Det inre glidröret måste vara helt nere inuti det yttre, stationära röret och huvudstycket vikt platt mot det stationära röret innan du sätter på MV2.

Rullstolsvågar och Stolvågar med Dispaly 758C

Klicka här för att se frågor & svar

Bildskärmen stängs inte av, vad ska jag göra?

Möjlig lösning

Nätanslutning (AC-adapter):

 • Är AC-adaptern helt insatt i vägguttaget?
 • Kontrollera vägguttaget. Pröva att använda en annan nätadapter i samm uttag, hjälper det?
 • Kontrollera strömbrytaren.
 • Har det varit fel på strömmen?

Batterianvändning:

 • Kontrollera så att batterierna är korrekt ditsatta och korrekta.
 • Är batterierna urladdade?

Om det är Alkaline-batterier, ta bort dessa och sätt dit nya.
Om det är Ni-Cad eller NiMH-batterier, ta bort dessa och ersätt med fulladdade batterier eller ladda upp dem med en extern batteriladdare.

Fel vikt visas

Har indikatorn blivit kalibrerad?
Säkerställ så att vågen inte rör ett närliggande objekt.
Kontrollera viktcellernas kabelinkoppling.
Har rätt användningsprocedur genomförts?

Indikatorn visar inte vikten

Läs igenom avsnittet Visning för fel och status och säkerställ att meddelandet O CAP inte visas. Om så är fallet och vågen inte är lastad, genom för kalibreringsproceduren.

A1C Now+

Klicka här för att se frågor & svar

När bör jag göra testet A1CNow SJÄLVKONTROLL?

Testet A1CNow SJÄLVKONTROLL kan utföras när som helst på dagen. Ingen fasta krävs. Du kanske vill köra testet samtidigt som du gör ditt blodsockertest.

Ibland har jag svårt att få en bloddroppe som är tillräckligt stor. Vad kan jag göra?

Prova med att tvätta händerna i varmt vatten. Varmvatten bidrar till att öka blod ödet för ett bättre ngerstick. Du kan också massera ngret före ngersticket.

Vilket är det bästa sättet att fylla pipetten?

Håll pipetten horisontellt eller i 45° vinkel i förhållande till bloddroppen. Vidrör spetsen försiktigt vid bloddroppen och låt röret fyllas. Det stoppar automatiskt när det är helt fyllt.

Min pipett är inte helt fylld. Vad ska jag göra?

Tryck på ditt nger för att få mer blod. Vidrör återigen spetsen försiktigt vid bloddroppen och låt röret fyllas. Du kanske måste sticka om ngret för att få det blod som behövs. Om pipetten inte fylls, kontakta kundtjänst.

Det finns extra blod paå pipettens spets. Vad ska jag göra?

Torka försiktigt av pipettens spets med papper eller en servett. Om lite blod kommer ut när du gör detta, rör försiktigt vid bloddroppen med spetsen för att återfylla pipetten.

Shakern verkar läcka när jag trycker in pipetten i den. Vad ska jag göra?

Kontakta kundtjänst.

Kassetten går inte att föra in i monitorn. Vad ska jag göra?

Se till att kassetten är vänd åt rätt håll när du för in den. Koden ska vara överst när du för in kassetten i monitorn.

Jag öppnade kassettpåsen för tidigt av misstag. Vad ska jag göra?

Kassera en kassett som har varit öppen i mer än 2 minuter. Felaktiga resultat kan erhållas. Använd i stället den andra kassetten.

Koderna på kassetten och monitorn är inte desamma.

Använd inte kassetten. Spara förpackningsmaterialet och kontakta kundtjänst.

Monitorn sattes inte på när jag hade fört in kassetten. Vad ska jag göra?

Ta ut kassetten. För in den igen tills den ”klickar”. Om monitorn fortfarande inte sätts på innebär detta att den kan ha ett problem och inte kan användas. Kontakta kundtjänst.

Jag ser inte ”RUN” och en nedräkning när jag har tillsatt provet med shakern. Vad ska jag göra?

Kontakta kundtjänst.

Mitt resultat säger ”QCOK” och en siffra. Vad ska jag göra?

”QCOK” innebär att monitorn fungerar korrekt. Siffran du ser är ditt A1C-resultat. Skriv in ditt resultat i Resultatloggen i Snabbguiden. Monitorn visar resultat i 60 minuter och stängs sedan av automatiskt.

Granska ditt resultat med din läkare.

Mitt resultat är inte ”QCOK” och en siffra. Vad ska jag göra?

Se avsnittet Felsökning. Du kan också kontakta kundtjänst.

Vad ska jag göra med testet när det är klart?

När du har skrivit in ditt resultat kan du kassera den använda pipetten, shakern och kassetten med ditt hushållsavfall. Dessa delar kan endast användas en gång. Observera att lansetten också är en del för engångsbruk.

Spara monitorn för ditt andra test. Monitorn visar ”01TL” för att tala om att det är ett test kvar. När monitorn visar ”00TL” innebär detta att du har använt båda testerna. När du har använt det andra testet kan du kassera monitorn med ditt hushållsavfall.

CardioChek

Klicka här för att se frågor & svar

Rätt språk visas inte

Orsak: Språket är felaktigt inställt.

Lösning: Stäng av mätaren. Se avsnitt IV, Inställning – Inställning av språk.

Fel tid och/eller datum visas

Orsak: Datum och tid är felaktigt inställt.

Lösning: Se avsnitt IV, Inställning av tid och datum.

FAILED visas när ett kontrolltest utförs med kontrollmätstickan

Orsak: Mätaren behöver rengöras.
Kontrollmätstickan är smutsig eller skadad.

Lösning: Rengör mätsticksfönstret med en ren, fuktig och luddfri tygduk eller servett.
Använd en annan kontrollmätsticka.
Om det fortfarand visar FAILED, ring inköpsstället eller MedCam AB.

TOO MUCH LIGHT

Orsak: Testet utförs i direkt ljus eller utomhus.

Lösning: Gör testet inomhus, inte vid fönster eller direkt under en lampa.

MEMO ERR

Orsak: MEMo Chipet är skadat.

Lösning: Använd ett annat MEMo Chip med samma Lot-nummer.

TEST ERR

Orsak: För lite blod eller vätska har applicerats på mätstickan.

Lösning: Gör om testet med en ny mätsticka och se till att rätt mängd blod appliceras.

SET TIME AND DATE

Orsak: Mätaren är ny eller så har språket inte blivit inställt.w

Lösning: Följ instruktionerna för inställning av språk.

TEST NOT ALLOWED

Orsak: Testet som skall utföras med MEMo Chipet kan inte utföras på mätaren.

Lösning: Kontrollera MEMo Chipet och se till så att rätt MEMo Chip används. Kontakta inköpsstället eller MedCam AB.

LOW TEMP

Orsak: Mätarens temperatur är lägre än tillåtet för att kunna analysera.

Lösning: Flytta mätaren till ett varmare ställe och vänta till mätaren har rätt temperatur.

HI TEMP

Orsak: Mätarens temperatur är högre än tillåtet för att kunna analysera.

Lösning: Flytta mätaren till ett svalare ställe och vänta till mätaren har rätt temperatur.

INSTALL MEMO CHIP

Orsak: MEMo Chipet är felaktigt isatt eller skadat.

Lösning: Sätt i samma eller nytt MEMo Chip på rätt sätt.

EXPIRED LOT

Orsak: Mätstickornas utgångsdatum är passerat, fel MEMo Chip sitter i eller så är mätarens datum fel inställt.

Lösning: Kontrollera mätstickornas utgångsdatum och se till att rätt MEMo Chip sitter i. Kontrollera mätarens datum – se instruktioner.

CHANGE BATTERY

Orsak: Batterierna behöver bytas.

Lösning: Byt ut batterierna mot 2 st nya AAA-batterier. (Tester går inte att utföra innan batterierna är utbytta.)

TEST ABORTED

Orsak: Mätstickan är inte rätt isatt eller togs bort innan testet var slutfört.

Lösning: Gör om testet med en ny mätsticka.

TRIGS TOO HIGH LDL N/A

Orsak: Lipidpanelens triglyceridresultat är 4.52 mmol/L eller mer.

Lösning: Ingen åtgärd krävs. LDL kommer inte att beräknas då triglyceriderna är 4.52 mmol/Leller mer.

PRINT ERROR

Orsak: Printerfunktionen har blivit avbruten.

Lösning: Skriv ut resultatet från minnet (menyn MEMORY) eller gör ett nytt test.

Resultaten skrivs inte ut.

Orsak: Kabeln är fel isatt. Printerns lock är inte stängd på rätt sätt. (Printerns indikatorlampa lyser rött.)
Etiketter / papper saknas.

Lösning: Kontrollera alla kontakter. Skriv ut resultaten från minnet.
Stäng printerns lock på rätt sätt och se till så att indikatorlampan lyser grönt. Skriv ut resultaten från minnet.
Se skrivarens bruksanvisning.

Resultaten är oväntade.

Orsak: Mätstickorna förvaras på fel sätt.
Lösning: Gör om testet och använd en mätsticka från en annan burk. Gör kontrolltester med kontrollvätskorna, för att se att resultaten ligger inom gränsvärdena.

Orsak: Batterierna är defekta.
Lösning: Byt batterier.

Orsak: Mätaren förvarad på fel sätt.
Lösning: Kontrollera så att mätaren inte blivit utsatt för höga eller låga temperaturer eller fuktighet och gör om testet.

Orsak: Mätsticksfönstret är smutsigt.
Lösning: Rengör mätsticksfönstret.

Orsak: MEMo Chipet har inte samma Lot-nummer som mätstickorna.
Lösning: Använd MEMo Chip och mätstickor med samma Lot-nummer.

Ett resultat visar < (mindre än) före ett värde

Orsak: Resultatet är lägre än mätarens lägsta testvärde.

Lösning: Gör om testet. Gör kontrolltester med kontrollvätskorna, för att se att resultaten ligger inom gränsvärdena.

Ett resultat visar > (mer än) ett värde.

Orsak: Resultatet är högre än mätarens högsta testvärde.

Lösning: Gör om testet. Gör kontrolltester med kontrollvätskorna, för att se att resultaten ligger inom gränsvärdena.

Mätaren visar ”_ _ _ _” eller N/A

Orsak: Resultatet kan inte visas pga. ett värde saknas för beräkningen. Resultatet är utanför mätarens gränsvärden.

Lösning: Gör om testet. Gör kontrolltester med kontrollvätskorna, för att se att resultaten ligger inom gränsvärdena.

CardioChek Plus

Klicka här för att se frågor & svar

Önskat språk visas inte.

Orsak: Språk har ställts in felaktigt.

Lösning: Stäng av analysatorn. Se avsnitt lll. Förberedelser – Så här återställer du Språk.

Fel tid och/eller datum visas

Orsak: Datum och tid har inte ställts in på rätt sätt.

Lösning: Se avsnitt lll. Förberedelser – Så här ställer du in datum och.

FAILED visas tid. under ett test med kontrollremsa.

Orsak: Analysatorn måste rengöras. Kontrollera om remsan är smutsig eller skadad.

Lösning: Torka av testremseöppningen med en ren, fuktig och luddfri duk. Använd reservkontrollremsan. Om kontrollremsan fortfarande blir underkänd ringer du till kundtjänst.

TOO MUCH LIGHT

Orsak: Testet utförs i direkt ljus eller utomhus.

Lösning: Gör testet inomhus, på avstånd från fönster och från direkt lampljus.

MEMO CHIP ERROR

Orsak: MEMo Chip® är felaktigt.

Lösning: Använd ett annat MEMo-chip från samma parti.

TEST ERROR

Orsak: Otillräcklig mängd prov har tillsatts testremsan.
Lösning: Testa igen med en ny testremsa och se till att rätt volym av provet används.

Orsak: Analysatorn är ny eller så har språkalternativ inte ställts in.
Lösning: Följ bruksanvisningens anvisningar om hur språk ställs in.

TEST NOT ALLOWED

Orsak: Det test som valts av det MEMo-chip som är installerat kan inte köras på analysatorn.

Lösning: Kontrollera MEMo-chipet och se till att rätt MEMo-chip är isatt. Ring kundtjänst.

LOW TEMP

Orsak: Analysatorns temperatur är lägre än godtagbar drifttemperatur.

Lösning: Flytta till varmare miljö och testa efter att analysatorn har nått rätt temperatur.

HI TEMP

Orsak: Analysatorns temperatur är högre än godtagbar drifttemperatur.

Lösning: Flytta till godtagbar miljö och testa efter att analysatorn har nått rätt temperatur.

INSTALLMEMO CHIP

Orsak: MEMo-chipet är inte isatt ordentligt eller så är det felaktigt.

Lösning: Sätt i samma MEMo-chip eller ett nytt ordentligt.

EXPIRED LOT

Orsak: Testremsorna har gått ut, fel MEMo-chip är isatt eller datum är felaktigt inställt.

Lösning: Kontrollera testremsornas utgångsdatum och se till att rätt MEMo-chip är isatt. Kontrollera datuminställning – se avsnitt III., Förberedelser – Så här ställer du in datum och tid.

REPLACE BATTERIES

Orsak: Batterierna behöver bytas.

Lösning: Byt ut alla batterier mot nya AA-batterier av hög kvalitet. (Analysatorn kör inga tester förrän batterierna har bytts ut.)

TEST ABORTED

Orsak: Testremsan hade inte satts i ordentligt eller avlägsnades innan testet hade avslutats.

Lösning: Testa igen med en ny testremsa.

TEST ABORTED

Orsak: Skrivarfunktionen har avbrutits.

Lösning: Skriv ut resultat i MINNET eller testa igen.

Det går inte att skriva ut resultat.

Orsak: Kommunikationskabeln har inte anslutits på rätt sätt.
Lösning: Kontrollera alla anslutningar. Skriv ut de testresultat som sparats i minnet igen.

Orsak: Skrivarens hölje är inte stängt ordentligt. (Skrivarens indikatorlampa är röd.)
Lösning: Stäng skrivarens hölje ordentligt, och se till att skrivarens indikatorlampa är grön. Skriv ut de testresultat som sparats i minnet igen.

Orsak: Etiketter/papper saknas i skrivaren.
Lösning: Se Skrivarsystem Förberedelser/Driftsystem Anvisningsblad förpackat med skrivaren.

STRIP ERROR

Orsak: MEMo-chipet är felaktigt.

Lösning: Använd ett annat MEMo-chip från samma parti.

INSUFFICIEN T SAMPLE

Orsak: Provstorleken var inte tillräckligt stor för att testet skulle kunna avslutas och några resultat fås.

Lösning: Upprepa testet/testen och använd rätt provmängd.

STRIP REMOVED

Orsak: Testremsorna avlägsnades under testning.

Lösning: Upprepa testet/testen utan att avlägsna testremsan/-remsorna förrän resultat visas.

Ett visat resultat visar < (mindre än) ett värde.

Orsak: Resultatet är under testets mätområde.

Lösning: Upprepa testet. Kör kontroller och bekräfta att kontrollerna är inom området.

Ett visat resultat visar > (större än) ett värde.

Orsak: Resultatet är över testets mätområde.

Lösning: Upprepa testet. Kör kontroller och bekräfta att kontrollerna är inom området.

På displayen står det ”_ _ _ _” eller N/A.

Orsak: Resultatet är inte tillgängligt beroende på att ett värde från en beräkning saknas eller för att ett värde är utanför mätområdet.

Lösning: Upprepa testet. Kör kontroller och bekräfta att kontrollerna är inom området.

TRIGS TOO HIGH LDL N/A

Orsak: Lipidpaneltriglyceridtestets resultat var 400 mg/dl (4,52 mmol/l) eller högre.

Lösning: Ingen åtgärd behövs. LDL beräknas inte på prover med triglycerider på 400 mg/dl (4,52 mmol/l) eller högre.